Rapsa Krzysztof

Krzysz­tof Rećko-Rapsa (ur. 1959 r.)

Jest jednym z pierwszych absolwentów koszalińskiego Liceum Plastycznego. Mieszka i two­rzy w Kosza­li­nie. Zało­ży­ciel grupy arty­stycz­nej TWA (Towarzystwo Wzajemnej Adoracji), która pro­mo­wała lokalnych twór­ców, umożliwiając młodym artystom zaprezentowanie swojej twórczości w koszalińskich instytucjach kultury. Czło­nek Związku Pol­skich Arty­stów Plastyków i czło­nek Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­mo­cji Arty­stów Wybrzeża ERA-ART w Gdyni.

Jego malarstwo to przede wszystkim emocje zamknięte w abstrakcyjnych kompozycjach. Jak sam przyznaje, rozpoczynając pracę przy pustym blejtramie, nie wie jaki będzie końcowy efekt. Nie planuje, nie rozmyśla nad tym co powstanie – nieraz dopiero w trakcie tworzenia podejmuje ostateczne decyzje odnośnie kompozycji, kolorystyki itp. Niektórzy widzą w jego twórczości podobieństwo do stylu action painting, inni określają ją mianem lirycznej abstrakcji.

Recen­zent Marita Benke-Gajda (Aka­de­mia Sztuk Pięk­nych Kra­ków) napisała: Kolor jest w twór­czo­ści Rapsy wszech­obecny. Obser­wu­jąc Jego twór­czość ostat­nimi czasy odno­szę wra­że­nie, że z każ­dym nowym cyklem, czy nawet obra­zem, wcho­dzi on na nową, cią­gle for­mal­nie odkry­waną ścieżkę. Wciąż zaska­kuje widza kapi­tal­nym wręcz prze­ka­zem na temat wła­snych prze­my­śleń, emo­cji, uczuć. Zapra­sza­jąc do ogrodu swo­jej wyobraźni, daje nam przed­smak malar­skiego raju.

Krzysztof Rapsa prezentował swoje prace na licznych wystawach indywidualnych m. in. w Krakowie, Warszawie, Elblągu, Szczecinie, Gdańsku, Londynie, Mińsku, Grodnie, Seulu. Jego dzieła z powodzeniem sprzedawane są w domach aukcyjnych i znajdują się w licznych kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie (w Niem­czech, Danii, Szwe­cji, Fran­cji, USA, Kana­dzie, Austra­lii, Bia­ło­rusi, Anglii).

Twórczość Krzysztofa Rapsy była wielokrotnie wyróżniana. Otrzy­mał nagrodę Era-Art na VI Mię­dzy­na­ro­do­wym Bien­nale Malar­stwa i Tka­niny Uni­ka­to­wej w Muzeum w Gdy­ni. Prezydent Koszalina uhonorował twórcę, przyznając mu prestiżową nagrodę Koszalińskiego Orła, za sukcesy twórcze w kraju i za granicą. Był również bohaterem filmu Leszka Orlewicza pt. “Na szczę­ście jest sztuka”.